Constitució de societats

L’experiència guanyada en anys de dedicació a la creació d’empreses, ens permet oferir un servei altament fiable, àgil i adaptat a les necessitats reals de cada client.

No ens limitem a facilitar uns estatuts estàndard i a coordinar una signatura amb la notaria, sinó que ajudem als nostres clients fins i tot abans d’iniciar els tràmits de constitució, assessorant-los sobre la forma societària més adequada a les seves circumstàncies: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, laboral; i analitzem amb ells quan convé el model de negoci més adient (franquícia, agència , distribució, etc.).

Una vegada escollida la forma societària més idònia, agilitzem al màxim el procés de constitució de la nova societat, que inclou els següents 6 passos:

1 – Sol·licitud de denominació social de la societat al Registre Mercantil Central (i sol·licitud del número NIE pels socis no residents si escau).
2 – Obertura del compte bancari on s’hagi de dipositar el capital social.
3 – Redacció dels estatuts de la societat.
4 – Coordinació amb la notaria i atorgament de l’escriptura fundacional de la societat davant Notari.
5 – Sol·licitud del nou número CIF per la societat.
6 – Tramitació de l’escriptura de constitució fins la seva inscripció definitiva al Registre Mercantil.

Ens encarreguem també de tramitar l’alta de la nova empresa a la Seguretat Social i de comunicar l’inici d’activitat davant l’Agència Tributària, de manera que no perdis ni un minut de temps en tràmits administratius.