Canvis en els Contractes de Treball

07/02/2024.- Ahir dimarts, el Consell de Ministres va aprovar, a proposta del Ministeri de Treball i Economia Social, l’avantprojecte de llei per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles en la Unió Europea, la qual cosa comporta importants canvis en els contractes de treball.

La nova norma prohibeix els contractes “per trucada” o “de zero hores”, limita el període de prova a les empreses i fixa que tots els contractes siguin indefinits i a temps complet si no s’indica el contrari, “si les condicions no consten per escrit”.

El nou text, doncs, detalla que les empreses hauran de redactar contractes per escrit, independentment de la durada, i indicar aspectes fonamentals com la durada i distribució de la jornada i del període de prova. Si l’empresa no detalla aquesta informació per escrit, es donarà per entès que el treballador és indefinit a temps complet.

Aquesta obligació s’aplicarà també als contractes inferiors a quatre setmanes. Per introduir aquests canvis en els contractes de treball, el govern espanyol modificarà l’article 4 de l’Estatut dels Treballadors.

Període de prova

Per altra banda, la nova norma limita el període de prova a un màxim de sis (6) mesos para tècnics i tècniques titulades i dos (2) mesos per a la resta de persones treballadores.

En el cas dels contractes temporals i de duració determinada, si es signen per un període igual o superior a sis mesos, aleshores el període de prova no podrà ser de més d’un mes. En els contractes de duració menor, el període de prova es reduirà en la mateix proporció.

Els convenis col·lectius no podran ampliar la duració d’aquests períodes de prova.

Si necessita més informació, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a www.avantges.com